Industriepark 1241/1
3545 Halen, België

Ledlines.be gebruikt cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Lees meer

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit

1.1. Identiteit en contactgegevens

Ledlines bv
Industriepark 1241/1,
3545 Halen
Ondernemingsnummer: BE0778543873

1.2. Bereikbaarheid

Telefoon: +32 16 79 90 22
E-mailadres: info@ledlines.be
Ma – do: 8u – 12u & 13u – 17u
Vr: 8h – 12h & 13u – 14h30

Artikel 2: Toepasselijke algemene voorwaarden

Enkel en alleen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing bij verkoop, levering, betaling en of welkdanige transactie dan ook met BV Ledlines. Welkdanige andersluidende voorwaarden dan ook, van derden dewelke met BV Ledlines een overeenkomst afsluiten, zijn niet van toepassing op de afgesloten overeenkomst.

Enkel indien BV Ledlines schriftelijk en voorafgaandelijk aan het sluiten van een overeenkomst, overeenkomt dat andersluidende voorwaarden van toepassing zouden zijn, kunnen deze éénmalig en zonder dat deze op toekomstige overeenkomsten van toepassing zouden zijn, van kracht zijn.

Door het plaatsen van zijn bestelling, en of het aankopen van goederen en of diensten bij BV Ledlines, bevestigt de koper de aanvaarding en kennisname met huidige algemene voorwaarden.

Artikel 3: Prijzen, offerten en bestellingen

3.1. Prijzen

Alle door vertegenwoordigers of interne medewerkers van BV Ledlines gedane prijsaanbiedingen, gemaakte afspraken, gedane toezeggingen of afgelegde verklaringen, mondeling of schriftelijk, verbinden BV Ledlines  voor zover deze door BV Ledlines schriftelijk bevestigd werden.

De prijzen zijn netto en exclusief BTW, andere heffingen of onkosten zoals verpakkingen en af fabriek.  De prijzen, ook deze vermeld in de door BV Ledlines gebruikte catalogi en prijscouranten, zijn louter richtinggevend en hebben geen bindend karakter.  Indien na het sluiten van overeenkomsten met BV Ledlines, wijzigingen optreden in de prijzen van de door BV Ledlines in te kopen goederen, hetzij door loonsverhogingen hetzij door koersveranderingen hetzij welkdanige andere oorzaak ook, wordt het recht voorbehouden om deze prijzen aan te passen.

Recupel en Bebat bijdragen zijn niet in de prijzen berekend en zijn steeds ten laste van de koper.

De recentste prijslijst staat steeds op onze website ter raadpleging.

De nieuwe prijslijst wordt oa. via onze nieuwsbrief gecommuniceerd en zal 1 maand na aankondiging  in dienst treden.

3.2. Offertes

Offertes voor speciale aanmaken gelden voor de opgegeven hoeveelheden. Bij de bestelling van een geringer kwantum kan de prijs dienovereenkomstig worden verhoogd. Kortingsafspraken worden vastgelegd voor het plaatsen van een bestelling. Bestellingen naar aanleiding van een offerte dienen altijd het offertenummer en de afgesproken nettoprijs te vermelden,  zo niet gelden de standaardvoorwaarden.

Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van negentig (90) kalenderdagen na datum van verzending.

Voor speciale aanmaken en toebehoren, kunnen na de orderbevestiging geen aanpassingen meer gebeuren, en kunnen deze bestellingen niet meer geannuleerd worden.

Deze speciale aanmaken en toebehoren worden nooit teruggenomen, en kunnen geen aanleiding geven tot het vordering van enige schadevergoeding vanwege de klant.

3.3. Bestellingen

Een doorgegeven bestelling bindt de koper, en wordt door BV Ledlines schriftelijk bevestigd. Bij bestellingen kleiner dan 250€ netto wordt een éénmalige transport- en verwerkingskost aangerekend van 12€ voor verzending binnen België. Elke bestelling voor levering binnen Europa waarbij de netto aankoopwaarde kleiner is dan 350€ wordt een transport- en verwerkingskost van 17€ toegepast. Voor goederen met een lengte >2m is een lengtetoeslag van 40€ van toepassing.

BV Ledlines behoudt zich het recht voor, in functie van stijgende transportkosten, deze vergoedingen aan te passen. Deze aanpassing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt voor levering.

Verschillende orders mogen niet gecumuleerd worden tot franco levering tenzij anders overeengekomen.

De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever, zijn ten laste van de opdrachtgever. Voor de administratieve verwerking wordt een bijkomende kost van 25€ toegevoegd aan het order.

Artikel 4: Leveringen

4.1. Risico

De goederen worden verzonden op risico van de koper, ongeacht de wijze van verzending.

4.2. Leveringstermijn

Door BV Ledlines opgegeven leveringstermijnen hebben slechts een indicatieve niet bindende waarde en zijn derhalve zonder waarborg nog verbintenis van de zijde van BV Ledlines. Zij kunnen onmogelijk enige grond tot schadevergoeding vormen wegens laattijdige levering.

Levering buiten de gestelde termijn kan slecht in wederzijds akkoord het geheel of gedeeltelijk annuleren van een order tot gevolg hebben.

Alle gevallen van overmacht ”o.a. werkstakingen ,blokkades, stiptheidsacties, bevelen van de overheid, niet- voldoen aan de verplichtingen van onze leveranciers,…”bevrijden BV Ledlines van elke verplichting tegenover de koper. Indien de levering aan de overeengekomen termen en voorwaarden onmogelijk wordt, behoudt BV Ledlines zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren, zonder dat de koper aanspraak kan maken op welkdanige schadevergoeding dan ook.

Goederen worden ongemonteerd geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

4.3. Gebreken

Zichtbare gebreken dienen schriftelijk te worden bevestigd ten laatste 48 uur na levering. Verborgen gebreken moeten schriftelijk gemeld worden onmiddellijk na ontdekking ervan en ten laatste één maand na levering. De klant moet alle gebrekkige producten (en hun originele verpakking met etiket) of gebrekkige verpakking op eerste verzoek van Ledlines ter beschikking stellen voor retour zending en controle.

In geval van een dergelijk vastgesteld verborgen gebrek wordt onze aansprakelijkheid contractueel en forfaitair beperkt tot indien mogelijk het vervangen van de gebrekkige goederen met uitsluiting van elke andere vergoeding.

Artikel 5: Garantie en  klachten

5.1. Garantie

De productgarantie heeft enkel betrekking op de levering van het volledig toestel of de herstelling ervan door BV Ledlines.

De productgarantie houdt in dat, indien mogelijk, nieuwe onderdelen worden geleverd ter vervanging van de onderdelen dewelke onder de productgarantie vallen en/of herstelling van de onderdelen.

De door BV Ledlines verstrekte productgarantie, beperkt zich, tot de fabrieksgarantie dewelke door de toeleveranciers wordt gegeven.

Geleverde prestaties, verplaatsingen en werkuren, hetzij door een Ledlines medewerker hetzij door de klant en/of eindklant, kunnen nooit recht geven op garantie-vergoedingen.

5.2. Klachten

Op het ogenblik van aflevering van de goederen, dient de klant de artikelen, materialen en verpakkingen aan een visuele controle te onderwerpen.

Eventuele schade / tekorten moeten op de vrachtbrief worden vermeld of via de scanner van de chauffeur of via een schadedocument.

Deze vrachtbrief/schadedocument dient ten laatste binnen de 48H na aflevering aan BV Ledlines bezorgd te worden, samen met gedetailleerde informatie over de tekorten en/of zichtbare schade, met inbegrip van bewijs van deze tekortkomingen (foto’s e.d.).

Enkel en alleen klachten dewelke conform de door BV Ledlines bepaalde werkwijze zijn kenbaar gemaakt aan BV Ledlines, zullen worden onderzocht.

Bij gebreke hieraan, wordt de koper geacht de door BV Ledlines geleverde goederen te hebben aanvaard in de staat waarin ze werden geleverd, zodat ieder verhaal ten aanzien van BV Ledlines vervalt.

Het indienen van een klacht, zelfs binnen de door BV Ledlines bepaalde voorwaarden, ontslaat de klant niet van het betalen van de factuur(facturen) conform de geldende betalingstermijnen.

Indien door BV Ledlines de klacht wordt aanvaard, zal BV Ledlines, indien mogelijk, voorzien in een herstelling en/of de levering van nieuwe en of gelijkwaardige producten, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 6 : Retourvoorwaarden

6.1. Algemene retourvoorwaarden

Verkochte goederen worden nooit teruggenomen of omgeruild.

Enkel en alleen mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord kan hiervan afgeweken worden, dit enkel voor courante voorraadartikelen.

De items moeten ongebruikt en onbeschadigd zijn en in de originele verpakking en zonder enige stickers op de originele verpakking. De artikelen dienen franco retour gezonden te worden.

De retour gezonden artikelen dienen steeds vergezeld te zijn van het bevestigde retourdocument. Goederen die niet bevestigd worden door ons kunnen niet retour gezonden worden, of deze worden bij aankomst niet aanvaard.

Indien BV Ledlines akkoord is met terugname of omruiling van goederen, zal een retournamekost van 20% worden aangerekend.

6.2. Retourvoorwaarden bij defecte goederen

Defecte artikelen onder garantie kunnen enkel retour gezonden worden na validatie door een Ledlines medewerker, hierop volgend ontvangt de koper een retourdocument dewelke dient te worden toegevoegd aan de retour te zenden artikelen. Een duidelijke omschrijving van het defect is vereist bij aanmelding.

Defecte artikelen onder de garantieperiode worden steeds door BV Ledlines vervangen, deze kunnen nooit aanleiding geven tot terugbetaling van de artikelen.

Defecte artikelen onder de garantieperiode worden slechts kosteloos vervangen of hersteld indien BV Ledlines in het bezit is van het defecte artikel en het defect wordt bevestigd door onze RMA afdeling.

Defecte artikelen die naar BV Ledlines retour gestuurd worden, zonder gevalideerd retourdocument worden niet aanvaard.

Defecte artikelen buiten de garantieperiode kunnen worden hersteld mits de te vervangen onderdelen nog voorhanden zijn voor herstelling. Voor de herstelling wordt een netto herstelkost van 70€/uur in rekening gebracht. Alvorens een defect artikel wordt hersteld, wordt eerst een offerte opgemaakt dewelke dient te worden gevalideerd door de klant.

BV Ledlines behoudt zich het recht voor de uurtarieven van de herstelkost aan te passen, hetgeen zal blijken uit de offerte.

Defecte artikelen die na een testperiode niet defect blijken te zijn, worden niet hersteld. Deze worden steeds verzonden naar het leveringsadres van het bestelorder.  Hiervoor zal een vaste administratieve en verzendkost aangerekend worden van 12€.

6.3. Retourname demo toestellen

Demo toestellen kunnen enkel worden bekomen voor voorraad artikels en is op aanvraag leverbaar voor een periode van 30 kalenderdagen.

Demo toestellen worden 100% gefactureerd volgens de algemene voorwaarden.

Binnen de 30 kalenderdagen na levering dient de klant deze franco retour te zenden.

De artikelen moeten onbeschadigd en in de originele verpakking, zonder enige stickers op de originele verpakking, retour gezonden worden.

Demo toestellen zijn geen gebruikstoestellen, deze kunnen enkel voor evaluatie gebruikt worden. Wij kunnen het toestel niet meer retour nemen indien het niet in originele, goede staat wordt bezorgd.

Bij het ontvangen van het demo in goede staat, wordt de klant een creditnota toegewezen.

Artikel 7: Facturatie en betaling

7.1. Klachten

Alle klachten betreffende een factuur dienen schriftelijk te gebeuren binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Met latere klachten zal geen rekening worden gehouden.

7.2. Betaaltermijn

Alle facturen van BV Ledlines zijn betaalbaar binnen 30 dagen na levering en of factuurdatum, op de maatschappelijke zetel van BV Ledlines.

Bij niet betaling binnen voormelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest verschuldigd conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, met een minimum van 50€.

Als onze facturen zijn betaalbaar in de aangeduide munt. Wanneer de betaling in een vreemde munt geschiedt zal de omzetting berekend worden aan de hoogste koers van de dag van de datum van de factuur of van de betaling.

7.3. Schorsing lopende bestellingen

Elke vertraging in betaling laat BV Ledlines toe de uitvoering van de lopende bestellingen te schorsen en maakt elke verschuldigde, zelfs niet-vervallen factuur onmiddellijk opeisbaar.

7.4. Eigendomsvoorbehoud

BV Ledlines blijft eigenaar van de goederen, ongeacht of deze reeds geleverd werden, tot dat de volledige prijs/factuur werd voldaan.

Eventuele gedeeltelijke betaling brengt geenszins een proportionele eigendomsoverdracht mede. De koper is verplicht om de niet-betaalde goederen terug te geven op eerste verzoek van BV Ledlines of op verzoek van een door BV Ledlines aangestelde derde, en machtigt deze  nu reeds en voor alsdan de ruimte te betreden waar de goederen zijn opgestapeld en deze goederen terug te nemen.

Ongeacht het eigendomsvoorbehoud, zal de koper vanaf het moment van aanvang levering van de goederen, vanaf dat ogenblik alle risico’s dragen betreffende de bestelde goederen.

De koper moet instaan voor de dekking van alle risico’s, welke ook de wijze van overdracht of de overeengekomen modaliteiten zijn, ook en zelfs wanneer BV Ledlines de organisatie van het vervoer en van de verzending op zich neemt.

Van deze bepalingen betreffende de risico-overdracht, kan op generlei wijze afstand worden gedaan door BV Ledlines, noch kunnen andersluidende overeenkomsten terzake worden afgesloten.

Elke bepaling of akkoord tegen dit beding in zal slaan op de posten en modaliteiten van het vervoer zonder dat daardoor afgeweken wordt van het principe van de risico-overdracht.

Artikel 8: Belgisch Recht en forumkeuze

Op alle met de BV Ledlines afgesloten overeenkomsten, en of de door BV Ledlines gemaakte offerten en of geschriften, is enkel en alleen het Belgisch Recht van toepassing.

Bij geschillen zijn enkel en alleen de rechtbank van het arrondissement bevoegd, waarin de maatschappelijke en of uitbatingszetel van BV Ledlines gevestigd is.

Indien welkdanige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden strijdig zou zijn met een rechtsregel van dwingend recht, heeft dit niet tot gevolg dat de overige bepalingen van de algemene voorwaarden niet meer van toepassing zouden zijn.